Propozície

2.ročník  Istrofinal Snežnický MTB maratón – cyklistické podujatie pre aktívnych ale aj rekreačných cyklistov v nádhernom prostredí Kysuckej vrchoviny.

Pre malé deti pripravujeme detský pretek „Snežnický maratónik“ v areáli ihriska.

 
Dátum konania:
sobota 19.09.2015

Štart:
Snežnica - ihrisko:
10:00 h dlhá trasa
10:20 h krátka trasa
11:00 h detský pretek

Cieľ:
Snežnica - ihrisko

Vyhlásenie výsledkov:
cca. o 15:00 hod

Trasa:
Trať / Dĺžka / Prevýšenie / Bufet
Dlhá 40 km / 1240m / 2x na trati
Krátka 20 km / 610m / 1x na trati

Kategórie:
Dlhá trať 40 km
A1 Muži do 19 rokov
A2 Muži do 29 rokov
A3 Muži do 39 rokov
A4 Muži do 49 rokov
A5 Muži nad 49 rokov

A6 Ženy do 39 rokov
A7 Ženy nad 39 rokov


Krátka trať 20 km
B1 Muži do 19 rokov
B2 Muži do 39 rokov
B3 Muži do 49 rokov
B4 Muži nad 49 rokov

B5 Ženy do 39 rokov
B6 Ženy nad 39 rokov

 

Prihlásenie

prihlásenie on-line na stránke https://www.sneznickymaraton.sk/

úhrada štartovného do 16.09.2015 do 12:00 hod  (s nárokom na suvenír), alebo pri prezentácii v Snežnici 19.9.2014 (bez suveníru).

Číslo účtu na úhradu štartovného je 7952163001/5600
IBAN: SK1156000000007952163001
Variabilný symbol (VS): ID číslo pridelené pri registrácií
Do poznámky:  meno a priezvisko !
Za prihláseného ste považovaný až po prijatí úhrady štartovného.

 

Štartovné:
€10 - pri úhrade do 04.09.2014 so suvenírmi
€15 - pri úhrade do 16.09.2014 so suvenírmi
€15 - pri úhrade v deň štartu bez nároku na suvenír

Obyvatelia obce Snežnica majú zľavu 3,-eurá

- v cene štartovného je: štartovné číslo s čipom, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, zabezpečená základná zdravotná pomoc, umývanie bicyklov, suveníry od sponzorov  (pre prihlásených do 16.9.2014) a účasť na tombole, program
- doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie

Prezentácia:
Snežnica – ihrisko
19.09.2014 od 08:00 do 09:30

Ceny:
Vecné ceny, medaile obdržia prví traja v každej kategórii.

Tombola:
Každý účastník preteku bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď
po vyhodnotení preteku.

Moderátor:
Roman Barényi

Podmienky účasti:
- všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich
  predbehli bez prekážania
- mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
- účastníci mladší ako 15 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu  
  a v doprovode osoby staršej ako 18 rokov
- účastníci mladší ako 18 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu
- účastník cykloakcie (ďalej len účastník) sa zúčasťnuje cykloakcie na vlastné nebezpečie
  a musí mať nasadenú ochrannú cyklistickú prilbu po celú dobu cykloakcie
- účastník  je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky
- účastník nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach a svojom zdraví i na zdraví
  tretích osôb
- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené

V cieli bude:
- umývanie bicyklov
- sprchy pre pretekárov
- občerstvenie
- program

Možnosť zvýhodneného ubytovania:
Motel Skalka, Oškerda  (3km)

Pretek Snežnický MTB maratón sa koná za každého počasia.
V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia. Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebudú vrátené. Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmeny programu.
Na stránke sa pracuje a údaje môžu byť upravené.

Viac tu: https://www.sneznickymaraton.sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Detský pretek „Snežnický maratónik“

-          Štartovné:  0,-eur , prihlasovanie 19.9.2015 na mieste (v čase 8:00 – 10:00 h)

-          Trasa: vyznačený okruh na ihrisku

Kategórie: chlapci aj dievčatá spolu
A.) deti do 3 rokov (odrážadlá + trojkolky) = 200 m
B.) deti do 6 rokov = 1 x okruh = 400 m
C.) deti do 9 rokov = 2 x okruh = 800 m
D.) deti do 12 rokov = 4 x okruh = 1600 m

V prípade nepriaznivého počasia alebo nevhodných podmienok na ihrisku sa detský pretek nebude konať.

 

Deti môžu štartovať len v sprievode a s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii v deň konania Snežnického maratóniku.

·         Najmladšia kategória  štartuje na rovine a ide cca. 200 m, bez fyzickej pomoci rodičov.

·         Ostatné kategórie štartujú v uzavretom a vyznačenom okruh v areáli ihriska

 

Ceny: Hodnotné vecné ceny získajú prvé tri deti v každej vekovej kategórii. Všetky štartujúce  deti  dostanú sladkosť a pamätnú medailu.

Občerstvenie: možnosť zakúpenia v priestore akcie

Podmienky účasti:

·         V prípade nepriaznivého počasia alebo nevhodných podmienok sa detský pretek nebude konať, usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu, alebo zrušenie detského závodu.

·         každé dieťa jazdí na detskom závode dobrovoľne, na vlastné nebezpečenstvo

·         za dieťa je zodpovedný výhradne zákonný zástupca, ktorý sprevádza svoje dieťa na uzavretom a riadne vyznačenom okruhu 

·         na bezpečnosť detí, v mieste konania detského závodu, budú okrem zákonných zástupcov dohliadať aj usporiadatelia a profesionálni záchranári z horskej služby MF

·         prilba je povinná pre všetky deti počas celého detského závodu

·         zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou dieťaťa

 

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Deti jazdia dobrovoľne, v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a ich zákonní zástupcovia nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené deťmi zverenými do ich opatery. Zákonný zástupcovia sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Zákonný zástupca berie na vedomie, že  v prípade úrazu nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej zákonný zástupca berie na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Zákonný zástupca je týmito informáciami uzrozumený.


Organizátor detského podujatia si vyhradzuje právo zmeny programu.

V prípade nejasností nás kontaktujte na :  sneznickymaraton@gmail.com

 

TEŠIME SA NA VAŠU  ÚČASŤ !

Cykloteam Lavína a obec Snežnica.